Home Vijesti

Main MenuDesigned by:

vijesti
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOBILNOJ JEDINICI 091-3-111103 OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (BAČVICE) Uz glavne instrumente regionalne politike, Strukturne i investicijske fondove te Kohezijski fond, postoje i posebni instrumenti potpore koji su osnovani unutar programskog razdoblja 2007.-2013. u svrhu učinkovitije i održivije kohezijske politike. Posebni instrumenti potpore su četiri zajedničke inicijative koje su osnovane u suradnji Europske komisije, odnosno, Glavne uprave za regionalnu politiku, s Europskom investicijskom bankom i drugim financijskim institucijama. Osnovane su JASPERS, JESSICA, JEREMIE i te 2013. inicijativa JASMINE. Svrha inicijativa JEREMIE I JESSICA je promicanje instrumenata financijskog inženjeringa, a JASPERS i JASMINE služe kao instrumenti tehničke pomoći. JASPERS JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – Zajednička pomoć za podršku projektima u europskim regijama. Riječ je o instrumentu tehničke pomoći kojim se državama članicama pruža potrebna potpora za izradu visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz fondova EU-a. Jaspers nudi neovisno savjetovanje kako bi se državama članicama omogućila bolja priprema velikih infrastrukturnih projekata. Savjetovanje uključuje pripremu projekta (priprema dokumentacije npr. studije izvodljivosti, priprema javne nabave itd.), pregled dokumentacije i usklađivanje s pravom Europske unije. JASPERS pomaže velikim infrastrukturnim projektima koji primaju sredstva fondova EU-a u iznosu većem od 50 milijuna eura. To su većinom projekti povezani s cestama, željeznicom, vodom, otpadom, energijom i gradskim prijevozom. U manjim zemljama u kojima nema mnogo projekata tolikog opsega JASPERS je namijenjen najvećim projektima. Ovaj instrument pruža pomoć u svim fazama projekta – od početnog osmišljavanja projekta do odluke o dodjeli pomoći EU-a u obliku bespovratnih sredstava. U nekim slučajevima savjetovanje se može pružati sve do početka gradnje. Upravljačka tijela koja djeluju kao glavni koordinatori u svakoj zemlji članici mogu tražiti pomoć od JASPERSA čije je djelovanje utemeljeno na akcijskim planovima koji se pripremaju jednom godišnje posebno za svaku državu članicu. Države članice Europske unije kojima je dostupna pomoć JASPERSA su Bugarska, Republika Češka, Cipar, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka , Slovenija i Hrvatska. JESSICA JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – Zajednička europska podrška održivom ulaganju u gradska područja. Ovaj instrument pruža potporu održivom urbanom razvoju i regeneraciji pomoću mehanizama financijskog inženjeringa. Države članice EU-a samostalno odlučuju uložiti dio sredstva koja su im dodijeljena iz Europskog strukturnog fonda u obnovljive fondove kako bi pridonijele ponovnoj uporabi financijskih sredstava i na taj način ubrzale ulaganja u urbana područja Europe. Održivi urbani razvoj inicijativa JESSICA pomaže podupiranjem projekata u području gradske infrastrukture (promet, voda,otpadne vode, energetika), kulturne baštine ili kulturne znamenitosti (turizam i ostali održivi načini uporabe), ponovni razvoj napuštenih ili neiskorištenih industrijskih područja (tu ulazi i čišćenje područja i dekontaminacija), stvaranje novog gospodarskog prostora ( za MSP-ove, IT sektor, istraživanje i razvoj), sveučilišne zgrade (medicinske, biotehnološke i druge zgrade specijalizirane namjene), poboljšanja u području energetske učinkovitosti. Inicijativa JESSICA funkcionira tako da se doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD) dodjeljuju fondovima za urbani razvoj (FUR) koji ih ulažu u javno-privatna partnerstva ili u druge projekte uključene u integrirani plan za održivi urbani razvoj. Ta ulaganja mogu biti u obliku vlasničkog kapitala, zajmova i/ili jamstava. Upravna tijela mogu odlučiti da ta sredstva preusmjere fondovima za urbani razvoj koristeći holding fondove (HF) namijenjene ulaganju u nekoliko fondova za urbani razvoj. Odluka Upravnih tijela da se sredstva preusmjere fondovima za urbani razvoj nije obvezna, ali bitno je napomenuti prednost tog načina jer se neke zadaće potrebne za provedbu inicijative JESSICA tako mogu prenijeti na stručnjake. Kako je ovdje riječ o obnovljivim instrumentima, prinosi od ulaganja ponovno se ulažu u nove projekte urbanog razvoja pri čemu se ponovno koriste javna sredstva te se potiče održivost i učinak javnih sredstava EU-a i nacionalnih javnih sredstava. JEREMIE JEREMIE je kratica za “Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises” -Zajednički europski resursi za mikro, mala i srednja poduzeća. Ovaj instrument potpore potiče uporabu instrumenata financijskog inženjeringa kako bi se mikro, malim i srednjim poduzećima olakšao pristup financiranju intervencijama strukturnih fondova. Države članice EU koriste ovaj instrument tako da koriste dio njima dodijeljenih sredstava iz europskih strukturnih fondova za ulaganje u obnovljive instrumente poput fondova poduzetničkog kapitala te kreditnih i jamstvenih fondova. Ta sredstava namijenjena su ulaganju više vrsta aktivnosti i to stvaranju novih ili širenju postojećih poduzeća, pristupu poduzeća ulagačkom kapitalu kako bi modernizirali i diversificirali svoje djelatnosti, razvili nove proizvode, osigurali i proširili pristup tržištu, poslovno usmjerenom istraživanju i razvoju, prijenosu tehnologija, inovacijama i poduzetništvu, tehnološkoj modernizaciji proizvodnih struktura kako bi se postigli ciljevi gospodarstva s niskim emisijama ugljika te ulaganju u proizvodnju čime se stvaraju i štite održiva radna mjesta. JEREMIE funkcionira tako da se doprinosi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRD) dodjeljuju se kreditnim i jamstvenim fondovima te fondovima poduzetničkog kapitala za ulaganja u poduzeća. Ta ulaganja mogu biti u obliku vlasničkog kapitala, zajmova i/ili jamstava, a prinosi od ulaganja ponovno se ulažu u poduzeća. Na taj se način skup sredstava može koristiti nekoliko puta, recikliraju se javna sredstva, povećava se kapital te se povećava održivost i učinak javnih sredstava dodijeljenih MSP-ovima. Odluka da Upravna tijela sredstva iz programa preusmjere koristeći holding fondove (HF) koji su namijenjeni ulaganju u nekoliko investicijskih fondova nije obvezna, ali nudi prednost tako što omogućuje upravnim tijelima da neke od zadaća potrebnih za provedbu inicijative JEREMIE delegiraju na stručnjake. Države članice EU koje mogu koristiti instrument JEREMIE su države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje te zemlje Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA – Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). JASMINE JASMINE “Joint Action to Support Microfinance Institutions in Europe” – Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinanciranje u Europi. Ova inicijativa najmlađa je među posebnim instrumentima pomoći osnovana 2013. godine a razvijena je u okviru inicijative JEREMIE. Cilj joj je pružiti tehničku pomoć i financijsku potporu nebankarskim davateljima mikrokredita te im pomagati da poboljšaju kvalitetu svojega poslovanja kako bi se proširila i postala održiva. JASMINE nastoji poticati dobru praksu u području mikrokreditiranja te izraditi kodeks dobrog ponašanja za mikrokreditne institucije. Institucijama je dostupno financiranje putem Europskog makrofinancijskog instrumenta „Progress” (EMIP) kojim upravlja EIF, a svrha je olakšati pristup mikrokreditima onim mikropoduzećima i mikropoduzetnicima koji nemaju pristup tradicionalnim bankarskim uslugama. Kroz instrument JASMINE razvijen je niz usklađenih alata i usluga usmjerenih na poboljšanje kvalitete usluga davatelja mikrokredita i na utvrđivanje dobre prakse u tom sektoru. Dostupne su dvije vrste usluga, a to su povećanje kapaciteta namijenjeno korisnicima izabranim putem pozivâ za iskaz interesa kojima upravlja EIF te alati i usluge za razvoj mikrofinanciranja za cijeli mikrofinancijski sektor. Korisnici ovih usluga mogu biti ne-bankarske financijske institucije i licencirane banke.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOBILNOJ JEDINICI 091-3-111103 OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (BAČVICE) Kako pravilno podnositi izvješća u toku trajanja projekta? Nositelj projekta dužan je redovito izvještavati te podnositi sve potrebne informacije o provedbi projekta nadležnom tijelu. U sklopu provedbe projekta nužno je pripremiti: Izvješća o napretku, Završno izvješće o provedbi projekta Izvješće nakon provedbe projekta Napomena: Sva izvješća moraju odgovarati primjerima izvješća definiranim u Zajedničkim nacionalnim pravilima! 1. Izvješća o napretku Sažetak napretka projekta dostavlja se u Izvješću o napretku u sklopu podnošenja svakog Zahtjeva za nadoknadu sredstava (pogledati članak o plaćanjima u projektu). Izvješće o napretku priprema se u obliku Zahtjeva za nadoknadu sredstava. Izvješća moraju obuhvaćati Projekt u cjelini neovisno koji se dio financira iz Fondova. Svako izvješće mora u potpunosti sadržavati sve zahtijevane aspekte. Podnose se u roku od 15 kalendarskih dana nakon isteka svaka tri mjeseca provedbe projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. Formular izvješća i upute za popunjavanje možete pronaći OVDJE! 2. Završno izvješće o provedbi projekta Završno izvješće o provedbi projekta podnosi se u sklopi podnošenja završnog Zahtjeva za nadoknadu sredstava (pogledati članak o plaćanjima u projektu). Završno izvješće podnosi se u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka provedbenog razdoblja projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. 3. Izvješće nakon provedbe projekta (ukoliko je primjenjivo) Izvešće nakon provedbe projekta prosljeđuje se u roku od 30 kalendarskih dana nakon isteka svake uzastopne godine od dana odobrenja Završnog izvješća, a dostavlja se tijekom 5 godina od dana završetka projekta, osim ukoliko drugačije nije navedeno u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. Formular izvješća i upute za popunjavanje možete pronaći OVDJE! Nedostavljanje izvješća Ukoliko Nositelj ne dostavi nadležnom tijelu odgovarajuća izvješća navedena niti nakon roka definiranog u podsjetniku koji mu pošalje to tijelo, plaćanje može biti obustavljeno te nadležno tijelo može raskinuti Ugovor s Nositeljem. Napomena: Svi dodatni zahtjevi za izvještavanje definiraju se u ugovoru sklopljenom između Nositelja i nadležnog tijela. Podnošenje izvještaja ne dovodi u pitanje pravo nadležnog tijela da od Nositlelja zahtjeva bilo koje informacije o projektu! Nadležno tijelo može zahtijevati dodatne informacije od u bilo koje doba, a te informacije moraju biti podnesene u roku od 30 kalendarskih dana od dana dostave zahtjeva.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOBILNOJ JEDINICI 091-3-111103 OSOBNO NAS MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (BAČVICE) Pogledajte koji su trenutačno najaktualniji natječaji iz fondova Europske unije! Na trenutno otvorene natječaje mogu se prijaviti udruge, visokoobrazovne institucije, istraživači, mala i srednja poduzeća, razvojne agencije i druge organizacije na području Hrvatske i EU! Pronađite natječaj koji vam odgovara, počnite s pripremom projekata već danas i dobijte sredstva EU za vašu organizaciju Ovog tjedna izdvojili smo za vas sljedeće natječaje: Naziv natječaja: Bespovratna sredstva za nevladine organizacije u području okoliša i klime KRATAK OPIS: U sklopu programa Unije LIFE ovaj natječaj financira udruge koje djeluju na području okoliša i klimatskih događanja u skladu s prioritetima kao što su očuvanje i jačanje prirodnog kapitala EU Naziv natječaja: Europska mreža stručnjaka u audiovizualnom sektoru KRATAK OPIS: Ovaj natječaj otvoren je kako bi se uspostavila mreža stručnjaka koji će na jasan i konkretan način savjetovati građane na području javno-političkih tema izvan EU… Naziv natječaja: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata KRATAK OPIS: Kako bi se povećao broj istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom razvoju, ovim se natječajem želi poduprijeti mlade znanstvenike na doktorskoj i poslijedoktorskoj razini u provedbi konkretnog istraživanja ili umrežavanju s drugim europskim znanstvenicima… Naziv natječaja: Obrazovanje za poduzetništvo i obrt KRATAK OPIS: Ovim natječajem želi se podići razina stručnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenih u subjektima malog gospodarstva, poduzetničkim potpornim organizacijama, obrazovnim institucijama, ustanovama, zadrugama i obrtima te jedinicama lokalne i područne samouprave. Također želi se potaknuti poduzetnička kultura u društvu i cjeloživotno učenje u poduzetništvu kako bi se povećao broj zaposlenih i samozaposlenih… Naziv natječaja: Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa KRATAK OPIS: Ovaj natječaj izrazito je popularan jer promiče upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije, digitalne tehnologije u poslovanje malih i srednjih poduzeća kako bi povećali produktivnost i učinkovitost svojih poduzeća.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Otvoren je natječaj “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je natječaj pod nazivom “Obrazovanje za poduzetništvo i obrt” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u sklopu Prioritetne osi 1 Podrška pristupu održivom zapošljavanju i prilagodljivosti radne snage. Pozivom će se nastojati podići razina kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja, poticat će se poduzetnička kultura u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju u poduzetništvu, a sve s ciljem povećanja stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Ciljane skupine stoga su subjekti malog gospodarstva, obrazovne institucije i ustanove, asocijacije poduzetnika, obrtnika i zadrugara, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i poduzetničke potporne institucije. Potpora u ovom Pozivu na dostavu projektnih prijava osigurat će se za dvije vrste projekata te će stoga oni biti podijeljeni u dvije Grupe. Grupa 1. pod nazivom “Edukacija poduzetnika i obrtnika” za svoj cilj ima podizanje razine kvalitete stručnog obrazovanja i usavršavanja u poduzetništvu te usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo. Grupa 2. “Promocija poduzetništva i obrta” cilja na poticanje poduzetničke kulture u društvu te razvoj pozitivnog odnosa prema cjeloživotnom učenju. Najniži iznos traženih sredstava za financiranje projekta je 30.000,00 kn, a najveći 300.000,00 kn te se projekti mogu sufinancirati u maksimalnom iznosu od 95% prihvatljivih troškova. Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti iznose 18.023.000 kuna. Prijave se mogu predati najkasnije do 01. listopada 2014. godine do 15.30 sati, poštom ili osobno u Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.
 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail
EU FONDOVI SPLIT V.ZASTUPNIK FIMA VRIJEDNOSNICE BROKERSKE KUĆE VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM TELEFONU: 0800-200-155 ILI OSOBNO NA ADRESU: VIŠA 19(BAČVICE) 21 0000 SPLIT Objavljen prvi natječaj koji je sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prvi natječaj u Republici Hrvatskoj sufinanciran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. Radi se o Natječaju za Ugovor za izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe, takozvani SEECEL. Procijenjena vrijednost nabave za radove premašuje 226 milijuna kuna, a ministar Maras navodi kako se ovdje radi „o jednom od najvećih, ako ne i najvećem investicijskom projektu u gradu Zagrebu naredne godine, koji će donijeti nova radna mjesta, ali i omogućiti Hrvatskoj da ima agenciju koja će se baviti razvojem poduzetništva“. Ministar je također najavio kako će u listopadu biti raspisan niz novih natječaja za sredstva iz EU. Novi, moderni, SEECEL centar, sa prostorima za treninge, smještajnim kapacitetima za polaznike treninga i inovativnim parkom, djelovat će kao stručna pomoć i podrška u razvoju politika i njihovih koncepata za zemlje kandidatkinje i pretpristupnice u EU. Buduća zgrada SEECEL-a biti će smještena u Zagrebu, na Kajzerici, a objedinit će više sadržaja različitih namjena te će buduća zgrada Centra imati pet funkcionalnih cjelina: uredski dio, dio za razmjenu znanja, smještajni i ugostiteljski dio, servisni dio i garaža, vanjski prostori ‐ Inovacijski park, a ukupna joj se površina rasprostire na 15.410 kvadratnih metara. Natječaj je objavljen 26. srpnja 2014. na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske – EOJN, a rok za dostavu ponuda je 04. rujna 2014. u 11 sati. Rok završetka radova je 18 mjeseci od datuma početka radova.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 64

Valid XHTML and CSS.