Home Vijesti

Main MenuDesigned by:

vijesti
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK BROKERSKE KUĆE FIMA VRIJEDNOSNICE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3111103

OSOSBNO NA MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (kraj kina Bačvice)

Hrvatska predložila 77 projekata u sklopu Investicijskog plana za Europu. Podržavajući Investicijski plan za Europu, koji je predstavio predsjednik Komisije Jean Claude Juncker, Hrvatska je predložila svoje projekte, većinom iz prometne infrastrukture, energetike i zaštite okoliša. Među projektima su i projekti prihvatljivi za sufinanciranje iz EU fondova, uključujući popis velikih projekata iz OP "Konkurentnost i Kohezija" za razdoblje od 2014. do 2020. godine. U iduće tri godine vrijednost ulaganja hrvatskih projekata s Junckerove liste je 7,47 milijardi eura. Najviše je projekata zamišljeno iz područja prometne infrastrukture s ukupnom procijenjenom vrijednošću ulaganja od 6,98 milijarda eura dok po vrijednosti investicija prednjači energetika s 8,73 milijarde eura kroz 21 projekt. Na zaštitu okoliša i učinkovitost resursa odnosi se 15 projekata ukupno vrijednih 3,94 milijarde eura, sedam projekata vrijednih 1,50 milijardi eura su iz područja znanja, inovacija i digitalne ekonomije, a tri u vrijednosti 369,40 milijuna eura iz društvene infrastrukture i zdravstvenog turizma. Plan ulaganja Europske komisije na tragu je koncepta za koji se zalaže Vlada Republike Hrvatske, a koji se temelji na fiskalnoj konsolidaciji, provedbi strukturnih reformi i jačanju investicijske aktivnosti istovremeno.

 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK BROKERSKE KUĆE FIMA VRIJEDNOSNICE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3111103

OSOSBNO NA MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (kraj kina Bačvice)

Što je evaluacija projekta? Postupak evaluacije projekta ima za cilj pružiti procjenu, na sustavan i objektivan način, projekta, programa ili politika u tijeku njihove provedbe, kao i njihov dizajn, provedbu i rezultate. Cilj je ovog postupka mjeriti relevantnost postignutih ciljeva, uključujući učinkovitost, efikasnost i održivost projekta. Postoji li zakonska obveza evaluacije projekta? Europska komisija nametnula je postupak evaluacije kao obvezu, ali se na taj proces ne bi trebalo gledati kao na neko ograničenje ili teret. Potrebno ga je uzeti u obzir kao koristan alat za poboljšanje kvalitete sudjelovanja svih dionika na projektu, kao i za procjenu trenutne faze nekog projekta, uključujući njegov dizajn, implementaciju i rezultate. Kako definirati plan evaluacije? Prvo je potrebno odrediti svrhu evaluacije, a nakon toga se uspoređuju indikatori projekta u odnosu na scenarij "bez promjena", te se odbacuju ili prihvaćaju hipoteze definirane na početku projekta. Evaluacija projekta može se provoditi u različitim fazama, prije početka projekta (ex ante evaluacija), tijekom provedbe projekta ili nakon provedbe projekta (ex post evaluacija). Prilikom provedbe evaluacije, potrebno je ocijeniti projekt u odnosu na ono što se namjerava učiniti ili postići na kraju projekta. Stoga bi projektni tim trebao znati odgovore na sljedeća pitanja: Koji su učinci na ciljne skupine na početku i na kraju projekta? (potrebno je jasno definirati ciljne skupine) Koji su rezultati? (studije, izvješća, prototipovi, konferencije) Koji je direktan utjecaj projekta? Zaključno, postupak evaluacije projekta svojstveno je sveobuhvatnija i detaljnija aktivnost u usporedbi s praćenjem provedbe, usmjerena na širi raspon pitanja o upravljanju programom i njegovom učinku.

 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK BROKERSKE KUĆE FIMA VRIJEDNOSNICE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3111103

OSOSBNO NA MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (kraj kina Bačvice)

Europska komisija započela sa odobravanjem programa ruralnog razvoja zemalja EU Prošlog je tjedna Europska komisija odobrila prva tri od 118 programa ruralnog razvoja koji su usmjereni na poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede EU-a, brigu o seoskim krajevima i klimi te na jačanje gospodarske i društvene strukture ruralnih zajednica u razdoblju do 2020. godine. Za ovih 118 višegodišnjih programa koji će se provoditi na nacionalnoj ili regionalnoj razini osigurano je 95,6 milijardi eura ukupnih sredstava Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. godine u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a privući će dodatna nacionalna, regionalna i privatna sredstva. Uz današnje programe, odnosno nacionalne programe ruralnog razvoja za Dansku, Poljsku i Austriju, do kraja godine odobriti će se dodatnih šest programa, što znači da će se potvrditi programi u vrijednosti više od 20 milijardi eura. Ruralni razvoj predstavlja takozvani drugi stup Zajedničke poljoprivredne politike kojim se državama članicama Europske unije pružaju sredstva kako bi njima raspolagale u okviru višegodišnjih, sufinanciranih programa na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Ukupno je predviđeno 118 programa u svih 28 država članica. Do kraja godine namjeravaju se odobriti programi ruralnog razvoja za sljedeće zemlje: Finska (kopno), Portugal (kopno) i 4 plana iz Njemačke (nacionalni okvir, njemačka ruralna mreža i regionalni programi za pokrajine Sachsen i Sachsen-Anhalt).

 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK BROKERSKE KUĆE FIMA VRIJEDNOSNICE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3111103

OSOSBNO NA MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (kraj kina Bačvice)

Predstavljene projektne ideje iz slabije razvijenih područja Hrvatske koje će se moći financirati EU fondovima

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj predstavili su jučer u Zagrebu glavne rezultate projekta „Priprema temelja za korištenje sredstava iz fondova EU: Stvaranje baze projektnih ideja za slabije razvijena područja RH“. Projekt je trajao 15 mjeseci, a s provedbom je započeo u kolovozu 2013. Cilj projekta bio je povećati administrativne kapacitete jedinica lokalne i regionalne samouprave za privlačenje sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova EU, s naglaskom na slabije razvijena područja Hrvatske. Za vrijeme trajanja projekta prikupljeno je 87 projektnih ideja, različitog stupnja pripremljenosti, ukupne procijenjene vrijednosti od 1,7 milijardi kuna koje su registrirane u tzv. Katalogu projektnih ideja. Od ukupnog broja projekata, riječ je o 35 projektnih ideja u Sisačko-moslavačkoj županiji, 36 u Ličko-senjskoj i 16 u Karlovačkoj županiji s potencijalno značajnim učinkom na razvoj navedenih županija, a koje su usklađene s postojećim lokalnim, regionalnim i nacionalnim programskim i strateškim dokumentima, kao i važećim propisima Europske unije za razdoblje od 2014. do 2020. Za 19 projektnih ideja ukupne procijenjene vrijednosti od 552 milijuna kuna izrađena je dodatna dokumentacija; studije predizvodljivosti i prema potrebi, idejna rješenja, glavni projekti i ostala dokumentacija potrebna za daljnju razradu projekata. Program lokalnog razvoja UNDP-a je predstavljanjem ovih projekata ujedno završio sa svojim radom nakon osam godina. U tom razdoblju, UNDP je proveo cijeli niz programa i projekata socijalnog i gospodarskog oporavka i razvitka slabije razvijenih krajeva Hrvatske: Banovine i Korduna, Like i dalmatinskog zaleđa te Istočne Slavonije – Podunavlja, a ukupna vrijednost investicija iznosila je 33 milijuna dolara. U skladu s procesom pristupanja Hrvatske EU, program je pomagao ruralnim i manje razvijenim područjima u Hrvatskoj u prilagodbi na kohezijske politike EU, s naglaskom na zajednički poljoprivredni, regionalni i ruralni razvoj politike i srodne financijske instrumente (europske strukturne i investicijske fondove).

 
EU FONDOVI SPLIT PDF Print E-mail

EU FONDOVI SPLIT

VEZANI ZASTUPNIK BROKERSKE KUĆE FIMA VRIJEDNOSNICE

VIŠE O NAMA NA BESPLATNOM BROJU 0800-200-155 ILI NA MOB: 091-3111103

OSOSBNO NA MOŽETE POSJETITI NA ADRESI VIŠKA 19, 21 000 SPLIT (kraj kina Bačvice)

Što za Hrvatsku znači usvojeni Operativni program "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.?

Prošlog je tjedna nakon završenih konzultacija između hrvatskih predstavnika i predstavnika Europske komisije, konačno usvojen Operativni program "Konkurentnost i kohezija" za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Temeljni su ciljevi ovog programa poticanje gospodarske konkurentnosti, podrška usklađivanju sa stečevinom EU-a vezanom uz ekološka pitanja, ulaganje u prometnu infrastrukturu (TEN-T) i mrežnu infrastrukturu. Sredstva koja EU dodjeljuje iznose do 6,88 milijardi eura (4,3 milijarde iz Europskog fonda za regionalni razvoj i 2,56 milijardi iz Kohezijskog fonda). Gotovo 60% dodjele sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjeno je jačanju gospodarske konkurentnosti zemlje. Podržati će nacionalne napore za razvojem gospodarstva utemeljenog na inovacijama, ponajprije razvojem znanstvene izvrsnosti, poticanjem ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te prijenosa tehnologija u poslovnom sektoru. Širokopojasna mreža nove generacije (NGN) dodatno će se proširiti, a elektroničke javne usluge razviti. U malim i srednje velikim tvrtkama konkurentnost i inovacije podržavati će se poticanjem poduzetništva, boljim pristupom financijskim sredstvima i razvojem poslovnih usluga visoke kvalitete. Veliki dio sredstava Kohezijskog fonda namijenjen je ulaganjima nužnima za usklađivanje s direktivama EU-a u sektorima vodoprivrede i zbrinjavanja otpada. Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj ulagat će se u razvoj energetske učinkovitosti u javnim i stambenim zgradama, kao i u proizvodnju obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini. Također, u sektoru prometa će Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond ojačati povezanost zemlje i regija s transeuropskim mrežama (željezničkom prugom, kontinentalnim plovnim putovima i cestama), podržati modernizaciju dubrovačkog aerodroma, povezati otoke s kopnom, razviti održivu urbanu mobilnost u velikim gradovima i povećati sigurnost na cestama. Isto tako, Europski fond za regionalni razvoj će utjecati na komplementarnost s programom „Učinkoviti ljudski resursi” (Europski socijalni fond) u sektorima obrazovanja (e-škola) i strukovnog osposobljavanja, razvoja usluga u lokalnim zajednicama i usluga primarne zdravstvene zaštite.

Neki od očekivanih rezultata provedbe ovog operativnog programa: 67% više prijava patenata, zaštitnih znakova i industrijskog dizajna 53% kućanstava pokriveno je širokopojasnom mrežom (a ne 33% kao 2013.); 50% osnovnih i srednjih škola ima pristup internetu i koristi e-učenje prosječna godišnja potrošnja energije za grijanje/hlađenje u obnovljenim javnim zgradama iznosi 50 Wh/m2 (a ne 250) 1 milijun stanovnika koristi poboljšani vodoopskrbni i kanalizacijski sustav na deponije se odlaže 35% gradskog otpada (a ne 92% kao 2011.); 10 novih operativnih centara za obradu otpada 100% teritorija pokriveno je redovitim nadzorom i procjenom učinaka klimatskih promjena 100% populacije ima pristup podacima o kvaliteti zraka u gradovima implementirano je 40% strategije za upravljanje mrežom Natura 2000 78 km obnovljenih ili rekonstruiranih željezničkih pruga TEN-T 10% manje slučajeva intenzivnog liječenja zahvaljujući razvoju dodatnih usluga primarne zdravstvene zaštite

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 67

Valid XHTML and CSS.